Untitled Document 

 


ประกาศราคากลางเปิดตลาด
ประจำวันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 น.


ชนิดยาง
ราคากลาง
หน่วย
  (1)  น้ำยางสด
44.70
(บาท/กิโลกรัม)
  (2)  ยางก้อนถ้วย (DRC 100%)
43.50
(บาท/กิโลกรัม)
  (3)  ยางแผ่นดิบคุรภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%)
49.77
(บาท/กิโลกรัม)
  (4)  ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)
52.10
(บาท/กิโลกรัม)
Untitled Document

ราคาประมูล
ประจำวันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ตลาดกลางยางพารา
ยางแผ่นดิบ (USS)
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
วันนี้
เพิ่ม/ลด
วันนี้
เพิ่มลด
จากราคากลาง
จากราคากลาง
ราคากลาง
49.77
52.10
สงขลา
50.05
 0.28
53.30
 1.20
สุราษฎร์ธานี
50.22
 0.45
53.76
 1.66
นครศรีธรรมราช
-
 -
53.51
 1.41
ยะลา
-
 -
-
 -
บุรีรัมย์
-
 -
-
 -
ระยอง
-
 -
-
 -
ราคา F.O.B
   
ติดต่อเรา